About Mohammad Asghar/Cefndir Mohammad Asghar

Mohammad Asghar (Oscar) was born in Peshawar, Pakistan. After gaining a BA in Political Science at Peshwar University, Oscar moved to London to complete an MBA. He later gained his Accountancy qualification, in Newport where he settled with his family. After starting his professional career working for a firm of chartered accountants in Newport, Oscar is now the principal of his own successful Accountancy firm.

Oscar also holds a Private Pilot Licence and is fluent in both Urdu and Punjabi.

In 2004, Oscar became Wales’ first Muslim councillor, representing the Victoria Ward in Newport.

Oscar was first elected to the Welsh Assembly in 2007, making him the first ethnic minority and Muslim member of the Assembly. He was delighted to be re-elected again in 2011 and 2016 as the lead Assembly Member for the South Wales East Region. Oscar is currently the Shadow Minister for Skills, Further Education, Communities & Faith. He is also a member of the Public Accounts Committee, Children and Young People Committee and a member of the All-Faith Committee. Oscar is also a member of the Cross-Party Group for Looked-After Children.

Having a real passion for promoting business and enterprises both nationally and internationally, Mohammad has developed firm relations with various countries in the Commonwealth and is an avid supporter and member of the Commonwealth Parliamentary Association (CPA).

Being a very keen sportsman, Mohammad has always encouraged participation in sport for all ages. He had the honour of running with the Olympic Torch in 1964 and campaigns for Wales to have its own Cricket team and is delighted when sport, in particular Rugby, Football and Athletics unite the nation.

Mohammad is a Patron of the Princes Trust and Life Map Planners, has served as a school governor of two schools in Newport. He is a Fellow of Financial Accountants (UK).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ganed Mohammad Asghar (Oscar) yn Peshawar, Pacistan. Ar ôl cael gradd BA Gwyddorau Gwleidyddol ym Mhrifysgol Peshwar, symudodd Oscar i Lundain i gwblhau MBA. Aeth ymlaen i ennill cymhwyster Cyfrifyddiaeth yng Nghasnewydd, lle ymsefydlodd gyda’i deulu. Ar ôl cychwyn gyrfa broffesiynol yn gweithio i gwmni o gyfrifwyr siartredig yn y ddinas honno, mae Oscar bellach yn bennaeth ar ei gwmni llwyddiannus o gyfrifwyr ei hun.

Mae ganddo drwydded peilot preifat ac mae’n siarad ieithoedd Wrdw a Pwnjabi.

Yn 2004, Oscar oedd cynghorydd Mwslimaidd cyntaf Cymru, dros ward Fictoria, Casnewydd.

Cafodd Oscar ei ethol i’r Cynulliad Cenedlaethol yn 2007, fel yr aelod cyntaf o leiafrifoedd ethnig ac o dras Fwslimaidd. Roedd wrth ei fodd o gael ei ailethol yn 2011 a 2016 fel prif Aelod Cynulliad dros Ranbarth Dwyrain De Cymru. Oscar yw Gweinidog yr Wrthblaid dros Sgiliau ar hyn o bryd. Mae hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc a’r Pwyllgor Ffyrdd. Mae hefyd yn aelod o’r Grŵp Trawsbleidiol ar Blant sy’n Derbyn Gofal.

Ac yntau â diddordeb mawr mewn hyrwyddo menter a busnes yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, mae Mohammad wedi datblygu cysylltiadau cadarn â gwledydd amrywiol y Gymanwlad ac mae’n gefnogwr ac aelod brwd o Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad (CPA).

Yn fabolgampwr brwd, mae Mohammad wedi annog chwaraeon i bawb o bob oed. Cafodd y fraint a’r anrhydedd o redeg gyda’r Ffagl  Olympaidd ym 1964 ac mae’n ymgyrchu dros dîm criced unswydd i Gymru. Mae wrth ei fodd pan mae chwaraeon, yn enwedig rygbi, pêl-droed ac athletau, yn uno’r genedl.

Mae Mohammad yn un o Noddwyr Ymddiriedolaeth y Tywysog a Life Map Planners, ac wedi bod yn llywodraethwr dwy ysgol yng Nghasnewydd. Mae’n gymrawd Financial Accountants (UK) hefyd.